Вы здесь

Бюджетне фінансування

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ №77
нерухомого манна, що належить до комунальної власності
м. Миколаїв 01.09.2015 р.

Міська лікарня №3, ( надалі -Орендодавець), в особі головного лікаря Чеботарьова
О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та ТОВ “Комерційна фірма ”Джерело+”, (надалі - Орендар) , в особі директора Сіньковського В.В., що діє на підставі Свідоцтва, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, і Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно іОської лікарні №3 (надалі - Майно), керуючись наказом Орендодавця (відповідно до Положення) від 26.08.2015р. № 198, нежитлове приміщення, площею 143,3 кв. м, розміщене за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів , 97, на І поверсі II корпусу, що знаходиться на балансі міської лікарні №3, вартість якого визначена згідно з висновками експерта і становить за експертною оцінкою 301 200,0 грн.
Майно передається в оренду з метою здійснення медичної практики (розміщення томографу)
2. Умови передачі та повернення орендованого майна
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання- передавання Майна.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.
2.3. Власником майна залишається територіальна громада м. Миколаєва в особі Миколаївської міської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.4. У разі розірвання договору, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства Орендаря, останній повинен повернути Орендодавцеві орендоване приміщення в п'ятнадцятиденний термін з дня отримання заяви Орендодавця за актом приймання-передавання приміщення.
2.5. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті про незалежну оцінку.
2.6. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю вартістю та у стані, не гіршому ніж отримувалось.
2.7. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання.
2.8. Обов'язок по складанню акта приймання-передавання покладається на Сторону, яка передає Майно іншій Стороні Договору.
2.9. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, тоді Орендар
спачує штраф у розмірі 20% від розміру місячної орендної плати за кожний день
затримки повернення майна.
Орендар, який затримав повернення Майна, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
3. Орендна плата
3.1.Орендна плата визначаєтьш на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15, і становить без ПДВ за перший мьісяць оренди - 10 040,0 грн.
3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Якщо індекс інфляції менший ніж 1. то за такий період приймається індекс інфляції рівний 1
3.4. Орендна плата перераховується Орендодавцеві щомісячно, не пізніше 12 числа поточного місяця.
3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі внесення змін та доповнень до Положення, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, підлягає індексації й стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожниіі день прострочення, включаючи дату та час зарахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Орендодавця.
3.7. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
3.8. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у грошовій формі.
3.9 У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату за
користування Майном за час прострочення до дня повернення Майна за актом приймання- передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняв орендаря від обов’язку сплати заборгованість з орендної плати в повному обсязі та відшкодувати збитки відповідно до чинного законодавства.
4.Використ.ання амортизаційних відрахувань
4.1 .Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Батансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю міської громади.
4.3. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву та матеріали згідно з Положен тям про передачу в оренду Майна, що належить до територіальної громади міста.
б.Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, вживати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна . Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого Майна.
5.5. Застрахувати орендоване Майно на користь Орендодавця терміном на один рік з моменту укладання договору оренди з наступним його продовженням на весь термін дії договору оренди з обов’язковим страхуванням від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи) не менше ніж на його вартість.
5.6. Укласти договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами ( вода, каналізація, тепло, газ, енергопостачання), або відшкодовувати комунальні послуги згідно виставлених рахунків Орендодавця.
5.7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15, робочих днів укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування
витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг.
5.8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки та санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
5.9. У разі вимоги Орендодавця проводити звірення розрахунків з орендної плати у триденний термін з дня звернення.
5.10. Забезпечити Орендодавцю та Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором.
5.11. Протягом десяти робочих днів повідомляти Орендодавця про зміну банківських реквізитів, юридичної адреси (місцезнаходження), коду ЄДРПОУ, телефону або інших обставин, які можуть вплинути на невиконання або неналежне виконання умов Договору оренди.
5.12. У разі припинення або розірвання Договору негайно повернути Орендодавцеві або Підприємству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
5.13. Здійснювати нотаріальне посвідчення Договору за рахунок своїх коштів відповідно до норм чинного законодавства.
5.14. Відшкодовувати земельний податок за орендоване приміщення на підставі рахунків Орендодавця.
б.Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. За згодою Орендодавця розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого майна, здава и Майно в суборенду і передавати свої права та обов'язки за цим Договором щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зміни вартості Майна й не порушує інших положень цього Договору. У разі невиконання цього пункту з Орендаря стягується штраф у сумі п'ятикратного розміру місячної орендної плати за весь час суборенди. Крім того. Орендодавець має право вимагати дострокового розірвання Договору оренди.
Розмір площ, які передаються в суборенду, не може перевищувати 10 відсотків від орендованих
6.3. Вносити зміни до склщу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості відповідно до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.
6.4. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем ( для цілісно- майнових комплексів).
6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).
6.6. Вимагати від Орендодавця проведення звірення розрахунків орендної плати.
7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання- передавання Майна, який підписується одночасно з цим Договором.
7.2. Передати Орендарю Майно у стані, що відповідає умовам договору.
7.3. Попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки Майна, які йому -відомі та можуть бути небезпечними чи призвести до пошкодження Майна під час користування.
7.4. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
7.5. У випадку реорганізац ї Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей договір на таких самих умовах з одним з правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
8.3. Відмовитися від Договору оренди і вимагати повернення майна, якщо Орендар не вносить плату за користування об'єктом оренди протягом трьох місяців поспіль.
8.4. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків , якщо:
- Орендар користується Майном не за його призначенням або з порушенням умов Договору;
- Орендар без дозволу Орендодавця передав Майно у користування іншій особі;
-Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження або втрати майна;
- Орендар порушує вимоги, передбачені розділом 3 та 5 Договору.
8.5. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання
в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного
виконання умов цього Договору.
9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
9.1. Орендар не відповідає за зобов'язання Орендодавця.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язання Орендаря.
9.3. Орендодавець не несе відповідальності по зобов'язаннях Орендаря, які виникли на підставі п.п. 5.5., 5.6.
9.4.3а невиконання або ненглежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
9.5. Спори, які виникають за цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.
10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1 Цей Договір укладено строком на 2 роки 11 місяців, що діє з 01.09.2015 до 31.07.2018 включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну його дії, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
10.3. Зміни, доповнення або розірвання Договору вчиняються в такій самій формі, що й договір оренди, та є його невіц”емною частиною.
10.4. Договір оренди може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї із Сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
У разі припинення або розірвання Договору, поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого
/
майна, не завдаючи йому шкоди, визначаються власністю Орендаря, а невідокремлені поліпшення - власністю Орендодавця.
Орендодавець не компенсус Орендарю вартості поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем.
10.5. У разі закінчення строку дії Договору, останній продовжується шляхом укладання додаткової угоди за умови письмового звернення Орендаря відповідно до вимог Положення.
10.6. У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов’язки за договором оренди.
10.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
■ закінчення строку, на який його було укладено;
■ приватизації орендованого майна Орендарем;
■ загибелі об”єкта оренди;
■ банкрутства Орендаря;
■ у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору оренди;
■ ліквідації юридичної особи, яка була Орендодавцем або Орендарем;
та в інших випадках , передбачених чинним законодавством України.
10.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством.
10.9. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для Орендодавця та Орендаря.
Платіжні га поштові реквізити сторін
Орендодавець: Міська лікарня №3, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97
р\р 35426201044448 ГУДКСУ Миколаївської області, МФО 826013 ,код 04592434
Орендар: ТОВ “Комерційна фірма “Джерело+”
54042, м. Миколаїв, вул. А.Олійника, буд. 1, кв. 52; Інд. код 31319148
11.Додатки
11.1 Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
■ розрахунок орендної плати
■ акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду;
■ акт приймання-передавання орендованого Майна.
Орендодавець
Miqbga лікарня №3

Орендар      КФ   “Джерело+'    Сіньковський В.В
Головний лікар МЛ № 3       О.П .Чеботарьов 

********************************************************************************

ДОГОВІР
про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності №77 від 01.09.2015р.
м.Миколаїв А&.О&.ЛОЮ
Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня №3», (скорочено -КНП MMP «МЛ №3»), надалі - Орендодавець, в особі в.о. директора Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Джерело +» , надалі - Орендар, в особі директора Сіньковського В.В., що діє на підставі Свідоцтва, з іншого боку, керуючись листом Управління комунального майна Миколаївської міської ради № 1525/10.01-07/18 від 17.12.2018 та, відповідно до наказу від АЯпХЖХЮ dtiWf , уклали цей договір про наступне:
1. Внести зміни в пункт 10.1. Договору №77 від 01.09.2015 та викласти його в наступній редакції:
«10.1.Цей Договір укладено на строк до 31.05.2020 року включно»
2. Всі інші умови Договору № 77 від 01.09.2015р. зберігають свою силу.
3. Данний договір є невід'ємною частиною Договору № 77 від 01.09.2015, складений в двох примірниках , які мають однакову юридичну силу і діє з моменту підписання обома сторонами та, відповідно до п. З ст. 631 Цівільного кодексу України, застосовується в частині терміну дії до правовідносин, які виникли між ними до укладання цієї додаткової угоди, а саме з 01.08.2018 року .

*************************************

ДОГОВІР
про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення що належить до комунальної власності № 77 від 01.09.2015р.
м.Миколаїв
/5.06.ЮЮ
Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня №3», (скорочено - КНП ММР «МЛ №3»), надалі - Орендодавець, в особі в.о. директора Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна фірма «Джерело +», надалі - Орендар, в особі директора Сіньковського В.В., що діє на підставі Свідоцтва, з іншого боку, керуючись листом ТОВ «Комерційна фірма «Джерело +» №9 від 15.06.2020 про продовження терміну дії договору оренди №77 від 01.09.2015 та, відповідно до наказу від і6оь,ЮЮ , уклали цей договір про наступне:
1. Продовжити термін дії Договору оренди нерухомого майна №77 від 01.09.2015 строком на 2 роки 11 місяців, з 01.06.2020 по 01.05.2023.
2. Всі інші умови Договору № 77 від 01.09.2015р. зберігають свою силу.
3. Данний договір є невід'ємною частиною Договору № 77 від 01.09.2015, складений в двох примірниках , які мають однакову юридичну силу і діє з моменту підписання обома сторонами та, відповідно до п. З ст. 631 Цівільного кодексу України, застосовується в частині терміну дії до правовідносин, які виникли між ними до укладання цього договору , а саме з 01.06.2020 року.

**********************************************

 

 

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ №40
нерухомого майна, що належить до комунальної власності
м. Миколаїв 01.12.2011р.


Міська лікарня №3, ( надалі - Орендодавець), в особі головного лікаря Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікел Рут» , (надалі - Орендар), в особі директора Костюк В.Л., що діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно міської лікарні №3 (надалі • Майно), на підставі протоколу про результати конкурсу, затвердженого Орендодавцем (відповідно до Положення ) від 30.11.2011, нежитлове приміщення площею 18,9 кв. м, розміщене за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів , 97, на І поверсі 1 корпусу, що знаходиться на балансі міської лікарні №3, вартість якого визначена згідно з висновками експерта і становить за експертною оцінкою 31 700,0 грн.
Майно передається в оренду з метою використання під аптечний пункт для роздрібної торгівлі лікарськими засобами..
2. Умови передачі та повернення орендованого майна
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання- передавання Майна.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.
2.3. Власником майна залишається територіальна громада м. Миколаєва в особі Миколаївської міської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.4. У разі розірвання договору, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства Орендаря, останній повинен повернути Орендодавцеві орендоване приміщення в п'ятнадцятиденний термін з дня отримання заяви Орендодавця за актом приймання-передавання приміщення.
2.5. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті про незалежну оцінку.
2.6. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю вартістю тау стані, не гіршому ніж отримувалось.
2.7. Манно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання.
2.8. Обов'язок по складанню акта приймання-передавання покладається на Сторону, яка передає Майно іншій Стороні Договору.
2.9. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, тоді Орендар
спачує штраф у розмірі 20% від розміру місячної орендної плати за кожний день
затримки повернення майна.
Орендар, який затримав повернення Майна, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
3. Орендна плата

3.1.Орендна плата визначається на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15, і становить без ПДВ станом на 01.12.2011р. - 800.0 гри.
3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Якщо індекс інфляції менший ніж 1, то за такий період приймається індекс інфляції рівний 1
3.4. Орендна плата перераховується Орендодавцеві щомісячно, не пізніше 12 числа поточного місяця.
3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі внесення змін та доповнень до Положення, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин тав інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, підлягає індексації й стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи дату та час зарахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Орендодавця.
У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом більш як 3 місяці, Орендар також сплачує штраф в розмірі 30% від суми заборгованості.
3.7. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
3.8. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у грошовій формі.
У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату за користування Майном за час прострочення до дня повернення Майна за актом приймання- передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє орендаря від обов’язку сплати заборгованість з орендної плати в повному обсязі та відшкодувати збитки відповідно до чинного законодавства
4.Викоркстання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю міської громади.
4.3. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву та матеріали згідно з Положенням про передачу в оренду Майна, що належить до територіальної громади міста.
^.Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, вживати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого Майна
5.5. Застрахуваги орендоване Майно на користь Орендодавця терміном на один рік з моменту укладання договору оренди з наступним його продовженням на весь термін дії договору оренди з обов’язковим страхуванням від пожежі, стихійного лиха падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи) не менше ніж на його вартість.
5.6. Укласти договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами ( вода, каналізація, тепло, газ, енергопостачання), або відшкодовувати комунальні послуги згідно виставлених рахунків Орендодавця.
3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Якщо індекс інфляції менший ніж 1, то за такий період приймається індекс інфляції рівний 1
3.4. Орендна плата перераховується Орендодавцеві щомісячно, не пізніше 12 числа поточного місяця.
3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі внесення змін та доповнень до Положення, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин тав інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, підлягає індексації й стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи дату та час зарахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Орендодавця.
У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом більш як 3 місяці. Орендар також сплачує штраф в розмірі 30% від суми заборгованості.
3.7. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
3.8. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у грошовій формі.
У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату за користування Майном за час прострочення до дня повернення Майна за актом приймання- передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє орендаря від обов’язку сплати заборгованість з орендної плати в повному обсязі та відшкодувати збитки відповідно до чинного законодавства
4.Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Бапансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю міської громади.
4.3. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву та матеріали згідно з Положенням про передачу в оренду Майна, що належить до територіальної громади міста.
5.0бов'язкн Орендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, вживати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна . Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого Майна
5.5. Застрахувати орендоване Майно на користь Орендодавця терміном на один рік з моменту укладання договору оренди з наступним його продовженням на весь термін дії договору оренди з обов’язковим страхуванням від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи) не менше ніж на його вартість.
5.6. Укласти договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами ( вода, каналізація, тепло, газ, енергопостачання), або відшкодовувати комунальні послуги згідно виставлених рахунків Орендодавця.
7.2. Передати Орендарю Манно у стані, що відповідає умовам договору.
7.3. Попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки Майна, які йому відомі та можуть бути небезпечними чи призвести до пошкодження Майна під час користування.
7.4. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
7.5. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей договір на таких самих умовах з одним з правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
8.3. Відмовитися від Договору оренди і вимагати повернення майна, якщо Орендар не вносить плату за користування об’єктом оренди протягом трьох місяців поспіль.
8.4. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків , якщо:
- Орендар користується Майном не за його призначенням або з порушенням умов Договору;
- Орендар без дозволу Орендодавця передав Майно у користування іншій особі,
-Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження або втрати майна;
- Орендар порушує вимоги, передбачені розділом 3 та 5 Договору.
8.5. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання
в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного
виконання умов цього Договору.
9. Відповідальність 1 вирішення спорів за Договором
9.1. Орендар не відповідає за зобов'язання Орендодавця.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язання Орендаря.
9.3. Орендодавець не несе відповідальності по зобов'язаннях Орендаря, які виникли на підставі п.п. 5.5., 5.6.
9.4.3а невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
9.5. Спори, які виникають за цим Договором, вирішуються згідно з чннннм законодавством України.
10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1 Цей Договір укладено на строк 2 роки 11 місяців, що діє з 01.12.2011 р. до 31.10.2014 р. включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну його дії, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
10.3. Зміни, доповнення або розірвання Договору вчиняються в такій самій формі, що й договір оренди, та є його невід”емною частиною.
10.4. Договір оренди може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї із Сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов”язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
10.5. У разі закінчення строку дії Договору, останній продовжується шляхом укладання додаткової угоди за умови письмового звернення Орендаря відповідно до вимог Положення.
10.6. У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов”язкн за договором оренди.
10.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
■ закінчення строку, на який його було укладено;
■ приватизації орендованого майна Орендарем;
■ загибелі об’єкта оренди;
■ банкрутства Орендаря;
■ у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору оренди;
■ліквідації юридичної особи, яка була Орендодавцем або Орендарем; тав інших випадках , передбачених чинним законодавством України.
10.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством.
10.9. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для Орендодавця та Орендаря.
Платіжні та поштові реквізити сторін
Орендодавець: Міська лікарня №3, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97
р\р 35428002000957 ГУДКУ Миколаївської області, МФО 826013 ,код 04592434
Орендар: ТОВ “Медікел Рут”
54031, м. Миколаїв, вул. Новобузька, буд. 128, кв. 40; Інд. код 24062260
11. Додатки
10.10. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
■ розрахунок стартового розміру орендної плати;
■ акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду;
■ акт прнймання-передавання орендованого Майна;
■ розрахунок комунальних послуг.

Орендар   ТОВ “Медікел РУТ" Костюк В.Л
Головний лікар МЛ №3   О.П. Чеботарьов

*****************************************

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності № 40 від 01.12,2011р,
м.Миколаїв 29.10.2014р.
Міська лікарня №3, ( надалі - Орендодавець), в особі головного лікаря Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікел Рут» , (надалі - Орендар), в особі директора Коетюк В.Л., що діє на підставі Статуту , з іншого боку, керуючись листом Управління з використання та розвитку комунальної власності № 1599\10.01-07 від 09.09.2014 р. та, відповідно до наказу від 29.10.2014р. №204, уклали додаткову угоду про наступне:
1. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«3.1. Орендна плата визначається на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15, і становить без ПДВ станом на 01.11.2014р. - 1003,52 грн.»
2. Внести зміни в пункт 10.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«Ю.І.Цей Договір укладено на строк 2 роки Пмісяців, що діє з 01.11.2014 р. до 30.09.2017 р. включно.»
3. Всі інші умови Договору №40 від 01.12.2011р. зберігають свою силу.
4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена в двух примірниках, які мають однакову юридичну силу і діє з моменту підписання обома сторонами.
 

Додаток
до договору №40 від 01.12.2011р.

Розрахунок
За договором оренди №40 від 01.12.2011 р.
Розрахунок орендної плати виконай відповідно до рішення Міської ради № 10\15 від 20.10.2011р. згідно з проведеною експертною оцінкою
Орендар : ТОВ “Медікел Рут”
Адреса : 54028, м. Миколаїв, Космонавтів, 97
Дата оцінки: 31.08.2014р.
Вартість приміщення, що орендується, визначена експертним шляхом і складає : 38 700,0 грн.
При цьому орендна плата складає:
За рік : 38 700 х 30 : 100 = 11 610,0 грн.
За місяць : 11 610; 12 = 967,50 грн.
-орендна ставка: ЗО %
Орендна плата з урахуванням
індексу / індексів інфляції: 1,008(вересень); 1,029(жовтень) становить на 01.11.2014 оренда : 1003,52 грн.
ПДВ : 200,70 грн.
Всього : 1 204,22 грн.

*******************************************************************************

ДОДАТКОВА УГОДА № З
до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності № 40 від 01.12.2011р.
м.Миколаїв
07.06.2018р.
Міська лікарня №3, ( надалі - Орендодавець), в особі головного лікаря Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікел Рут» , (надалі - Орендар), в особі директора Костюк В.Л., що діє на підставі Статуту , з іншого боку, керуючись листом Управління з використання та розвитку комунальної власності № 275440.01-07/17 від 02.04.2018 р. та, відповідно до наказу від 23.04.2018р. №178, уклали додаткову угоду про наступне:
1. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«3.1. Орендна плата визначається на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15, і становить без ПДВ станом на 01.06.2018р. - 1245,84 грн.»
2. Внести зміни в пункт 10.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«10.1 .Цей Договір укладено на строк до 30.09.2018 року включно.»
3. Всі інші умови Договору № 40 від 01.12.2011р. зберігають свою силу.
4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена в двух примірниках , які мають однакову юридичну силу і діє з моменту підписання обома сторонами та, відповідно до п. З ст. 631 Цівільного кодексу України, застосовується в частині терміну дії до правовідносин, які виникли між ними до укладання цієї додаткової угоди, а саме з 01.10.2017 року.

*******************************************************************************

ДОГОВІР ОРЕНДИ № 43
нерухомого майна, що належить до комунальної власності
м. Миколаїв 01.12.2011р.


Міська лікарня №3, ( надалі - Орендодавець), в особі головного лікаря Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та фізична особа-підпрнємець Глінка А.С., (надалі - Орендар), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію , з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно міської лікарні №3 (надалі - Майно), на підставі протоколу про результати конкурсу, затвердженого Орендодавцем (відповідно до Положення ) від 30.11.2011, нежитлове приміщення площею 32,6 кв. м, розміщене за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів , 97, на І поверсі П корпусу, що знаходиться на балансі міської лікарні №3, вартість якого визначена згідно з висновками експерта і становить за експертною оцінкою 33 060,0 грн.
Майно передається в оренду з метою використання під аптечний пункт для роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
2. Умови передачі та повернення орендованого майна
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання- передавання Майна
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.
2.3. Власником майна залишається територіальна громада м. Миколаєва в особі Миколаївської міської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.4. У разі розірвання договору, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства Орендаря, останній повинен повернути Орендодавцеві орендоване приміщення в п'ятнадцягиденний термін з дня отримання заяви Орендодавця за актом прнймання-передавання приміщення.
2.5. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті про незалежну оцінку.
2.6. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю вартістю тау стані, не гіршому ніж отримувалось.
2.7. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта прнймання-передавання.
2.8. Обов'язок по складанню акта прнймання-передавання покладається на Сторону, яка передає Майно іншій Стороні Договору.
2.9. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, тоді Орендар
спачує штраф у розмірі 20% від розміру місячної орендної плати за кожний день
затримки повернення майна.
Орендар, який затримав повернення Майна, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
3. Орендна плата
3.1.Орендна плата визначається на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15, і становить без ДЦВ станом на 01.12.2011р. -1380,0 грн.
3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Якщо індекс інфляції менший ніж 1, то за такий період приймається індекс інфляції рівний 1
3.4. Орендна плата перераховується Орендодавцеві щомісячно, не пізніше 12 числа поточного місяця
3.5. Розмір орендної плати переглядається навимоіу однієї із Сторін у разі внесення змін та доповнень до Положення, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин тав інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, підлягає індексації й стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи дату та час зарахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Орендодавця.
У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом більш як 3 місяці, Орендар також сплачує штраф в розмірі 30% від суми заборгованості.
3.7. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
3.8. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у грошовій формі.
У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату за користування Майном за час прострочення до дня повернення Майна за актом приймання- передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє орендаря від обов’язку сплати заборгованість з орендної плати в повному обсязі та відшкодувати збитки відповідно до чинного законодавства.
^Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю міської громади.
4.3. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву та матеріали згідно з Положенням про передачу в оренду Майна, що належить до територіальної громади міста
5,Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, вживати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого Майна
5.5. Застрахувати орендоване Майно на користь Орендодавця терміном на один рік з моменту укладання договору оренди з наступним його продовженням на весь термін дії договору оренди з обов'язковим страхуванням від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи) не менше ніж на його вартість.
5.6. Укласти договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами ( вода, каналізація, тепло, газ, енергопостачання), або відшкодовувати комунальні послуги згідно виставлених рахунків Орендодавця.
5.7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна Протягом 15 робочих днів укласти з Балансоутрнмувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутрнмуваяа на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг.
5.8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки та санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
5.9. У разі вимоги Орендодавця проводити звірення розрахунків з орендної плати у триденний термін з дня звернення.
5.10. Забезпечити Орендодавцю та Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором.
5.11. Протягом десяти робочих днів повідомляти Орендодавця про зміну банківських реквізитів, юридичної адреси (місцезнаходження), коду ЄДРПОУ, телефону або інших обставин, які можуть вплинути на невиконання або неналежне виконання умов Договору оренди.
5.12. У разі припинення або розірвання Договору негайно повернути Орендодавцеві або Підприємству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря
5.13. Здійснювати нотаріальне посвідчення Договору за рахунок своїх коштів відповідно до норм чинного законодавства
5.14. Відшкодовувати земельний податок заорендоване приміщення на підставі рахунків Орендодавця.
3. Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. За згодою Орендодавця розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого майна, здавати Майно в суборенду і передавати свої права та обов'язки за цим Договором щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зміни вартості Майна А не порушує інших положень цього Договору. У разі невиконання цього пункту з Орендаря стягується штраф у сумі п’ятикратного розміру місячної орендної плати за весь час суборенди. Крім того, Орендодавець має право вимагати дострокового розірвання Договору оренди.
Розмір площ, які передаються в суборенду, не може перевищувати 10 відсотків від орендованих
6.3. Вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості відповідно до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва
6.4. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутрнмувачем ( для цілісно- майнових комплексів).
6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-ідгльтурннх заходів тощо).
6.6. Вимагати від Орендодавця проведення звірення розрахунків орендної плати.
7. Обов’язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором актом приймання- передавання Майна, який підписується одночасно з цим Договором.
5.7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг.
5.8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки та санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
5.9. У разі вимоги Орендодавця проводити звірення розрахунків з орендної плати у триденний термін з дня звернення.
5.10. Забезпечити Орендодавцю та Балансоутримувану доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором.
5.11. Протягом десяти робочих днів повідомляти Орендодавця про зміну банківських реквізитів, юридичної адреси (місцезнаходження), коду ЄДРПОУ, телефону або інших обставин, які можуть вплинути на невиконання або неналежне виконання умов Договору оренди.
5.12. У разі припинення або розірвання Договору негайно повернути Орендодавцеві або Підприємству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря
5.13. Здійснювати нотаріальне посвідчення Договору за рахунок своїх коштів відповідно до норм чинного законодавства
5.14. Відшкодовувати земельний податок заорендоване приміщення на підставі рахунків Орендодавця.
5. Права Орендаря
Орендар мас право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. За згодою Орендодавця розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого майна, здавати Майно в суборенду і передавати свої права та обов'язки за цим Договором щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зміни вартості Майна А не порушує інших положень цього Договору. У разі невиконання цього пункту з Орендаря стягується штраф у сумі п'ятикратного розміру місячної орендної плати за весь час суборенди. Крім того, Орендодавець має право вимагати дострокового розірвання Договору оренди.
Розмір площ, які передаються в суборенду, не може перевищувати 10 відсотків від орендованих
6.3. Вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості відповідно до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.
6.4. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем ( для цілісно- майнових комплексів).
6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).
6.6. Вимагати від Орендодавця проведення звірення розрахунків орендної плати.
7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором актом прнймання- передавання Майна, який підписується одночасно з цим Договором.
10.6. У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов”язки за договором оренди.
10.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
■ закінчення строку, на який його було укладено;
■ приватизації орендованого майна Орендарем;
■ загибелі об”єкта оренди;
■ банкрутства Орендаря;
■ у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору оренди;
■ ліквідації юридичної особи, яка була Орендодавцем або Орендарем; тав інших випадках , передбачених чинним законодавством України.
10.8. Взаємовідносини Сторін, не вреіульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством.
10.9. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для Орендодавця та Орендаря.
Платіжні та поштові реквізити сторін
Орендодавець: Міська лікарня №3, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97 р\р 35428002000957 ГУДКУ Миколаївської області, МФО 826013 ,код 04592434 Орендар: фізична особа- підприємець Глінка А.С. Днд код 2966418466; м. Миколаїв, вул. Наваринська, буд.17, кв.49;
11 Додатки
10.10. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
■ розрахунок стартового розміру орендної плати;
■ акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду;
■ акт прнймання-передавання орендованого Майна;
■ розрахунок комунальних послуг.

 

ФОП Глінка А.С.,   Головний лікар МСЛ №3   О.П.Чеботарьов

***************************************************************

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності №43 від 01.12.201 Ір
м, Миколаїв 06.11.2014р.
Міська лікарня №3, ( надалі - Орендодавець), в особі головного лікаря Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та фізична особа-підприємець Глінка А.С., (надалі - Орендар), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншого боку, керуючись листом Управління з використання та розвитку кому наївної власності № 1598\ 10.01 - 07 від 09.09.2014 р. та, відповідно до наказу від 06.11.2014р. №208, уклали додаткову угоду про наступне:
1. Внести зміни в пункт 3,1. Договору' та викласти його в наступній редакції:
«3.1, Орендна плата визначається на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15, і становить без ПДВ станом на М . 10.2014р. - 1645,00 грн. »
2. Внести зміни в пункт 10.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«10.1 .Цей Договір укладено на строк 2 роки 1 1 місяців, що діє з 21.11.2014 р. до 20.10.2017 р. включно.»
3. Всі інші умови Договору № 43 від 01.12.2011р. зберігають свою силу.
4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена в двух примірниках, які мають однакову юридичну7 силу і діє з моменту пі дписання обома сторонами.

*************************************************************************

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності №43 від 01.12.2011р.
м.Миколаїв 01.02.2018р.
Міська лікарня №3, ( надалі - Орендодавець), в особі головного лікаря Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та фізична особа-підприємець Глінка А.С., (надалі - Орендар), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншого боку, керуючись листом Управління з використання та розвитку комунальної власності № 2425\ 10.01 - 07/17 від 29.11.2017 р. та, відповідно до наказу від 26.12.2017р. №253, уклали додаткову угоду про наступне:
1. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«3.1. Орендна плата визначається на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15, і становить без ПДВ ,з урахуванням індексу інфляції, станом на 01,02.2018р. - 1857,14 грн.»
2. Внести зміни в пункт 10.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«10.1.Цей Договір укладено на строк до 01.01.2018 року включно»
3. Всі інші умови Договору № 43 від 01.12.2011р. зберігають свою силу.
4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена в двух примірниках , які мають однакову юридичну силу і діє з моменту підписання обома сторонами та, відповідно до п. З ст. 631 Цівільного кодексу України, застосовується до правовідносин, які виникли між ними до укладання цієї додаткової угоди, а саме з 20.10.2017 року.

********************************************************

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності №43 від 01.12.2011р.
м.Миколаїв 06.04.2018р.
Міська лікарня №3, ( надалі - Орендодавець), в особі головного лікаря Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та фізична особа-підприємець Глінка А.С., (надалі - Орендар), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншого боку, керуючись листом Управління з використання та розвитку комунальної власності № ШМО.ОІ- 07/18 від 19.03.2018 р. та, відповідно до наказу від 06.04.2018р. №174/1, уклали додаткову угоду про наступне:
1. Внести зміни в пункт 10.1. Договору та викласти його в наступній
редакції:
«10.1 .Цей Договір укладено на строк 2 роки 11 місяців, що діє з 01.01.2018р. до 30.11,2020р. включно».
2. Всі інші умови Договору № 43 від 01.12.201 1 р. зберігають свою силу.
3. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена в двух примірниках , які мають однакову юридичну силу і діє з моменту підписання обома сторонами та, відповідно до п. З ст. 631 Цівільного кодексу України, застосовується до правовідносин, які виникли між ними до укладання цієї додаткової угоди, а саме з 01.01.2018 року.

******************************************************************

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності № 43 від 01.12.2011р.
м.Миколаїв
30.01.2020 р
Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня №3» ,(скорочено КНП ММР «МЛ №3»), надалі - Орендодавець, в особі головного лікаря Чеботарьова О.П., що діє на підставі Статуту , з одного боку, та фізична особа-підприємець Глінка А.С., надалі - Орендар, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншого боку, відповідно до заяви фізичної особи-підприємця Глінкі А.С. про подовження дії договору оренди нерухомого майна № 43 від 01.12.2011р. та, відповідно до наказу від 30.01.2020р. №152/1 по закладу, уклали додаткову угоду про наступне:
1. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«3.1. Орендна плата визначається на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2011 № 10/15, і становить без ПДВ ,з урахуванням індексу інфляції, станом на 31.01.2020р. -2160,02 грн.»
2. Внести зміни в пункт 10.1. Договору та викласти його в наступній
3. редакції:
«10.1.Цей Договір укладено на строк 2 роки 11 місяців, що діє з 31.01.2020р. до 31.12.2022р. включно».
2. Всі інші умови Договору № 43 від 01.12.2011р. зберігають свою силу.
3. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена в двух примірниках , які мають однакову юридичну силу і діє з моменту підписання обома сторонами та, відповідно до п. З ст. 631 Цівільного кодексу України, застосовується до правовідносин, які виникли між ними до укладання цієї додаткової угоди, а саме з 31.12.2020 року.

***********************************************************

 

 

                                                                                             Інформація про надходження                                      Таблиця 5
і використання благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб в КНП ММР "Міська лікарня № 3"
за І квартал 2020 року
Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб Всього отримано благодійних пожертв, тис.грн. Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис.грн
В грошовій формі тис.грн. В натуральній формі  (товари і послуги), тис.грн. Перелік товарів і послуг в натуральній формі Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) Сума, тис.грн. Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі Сума
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МБФ "Надія" 0.0 12.5 повірка та ремонт мед.обладнання 12.5 х 0.0 повірка та ремонт мед.обладнання 12.5 0.0
МБФ "Надія" 0.0 27.9 будівельні та господарчі матеріали, миючі засоби, ел. товари 27.9 х 0.0 будівельні та господарчі матеріали, миючі засоби, ел. Товари 27.9 0.0
Фіз. особи 46.0 0.0 Покращення МТБ 46.3 Тех. обслуговув. обладнання 40.6 х 0.0 5.7
Управління охорони здоров'я 0.0 1.2 будівельні матеріали 1.2 х 0.0 будівельні матеріали 1.2 0.0
Фіз. особи 0.0 9.8 господарчі матеріали та миючі засоби 9.8 х 0.0 господарчі матеріали та миючі засоби 9.8 0.0
Фіз. особи 0.0 29.9 меблі, побутова техніка, інвентар 29.9 х 0.0 меблі, побутова техніка, інвентар 29.9 0.0
Благ. Фонд "Оливкова гілка" 0.0 65.1 Мед. обладнання, м'який інвентар 65.1 х 0.0 Мед. обладнання, м'який інвентар 65.1 0.0
"Велам" 0.0 15.0 М'який інвентар 15.0 х 0.0 М'який інвентар 15.0 0.0
Фіз. особи 0.0 40.9 продукти харчування 40.9 х 0.0 продукти харчування 40.9 0.0
ЧП Краснова Л.А. 0.0 2.9 продукти харчування 2.9 х 0.0 продукти харчування 2.9 0.0
МБФ "Надія" 0.0 120.5 медикаменти 120.5 х 0.0 медикаменти 120.5 0.0
МО Червоного Хреста 0.0 70.7 медикаменти 70.7 х 0.0 медикаменти 70.7 0.0
Фіз. особи 0.0 524.8 медикаменти, ксенокожа 524.8 х 0.0 медикаменти, ксенокожа 524.8 0.0
Благ. Фонд "Оливкова гілка" 0.0 41.8 медикаменти 41.8 х 0.0 медикаменти 41.8 0.0
ООО "Медикл Рут" 0.0 1.5 медикаменти 1.5 х 0.0 медикаменти 1.5 0.0
МБО "Всеукр. мережа ЛЖВ" 0.0 0.3 медикаменти 0.3 х 0.0 медикаменти 0.3 0.0
                   
                   

 

 

Додаток

До наказу Міністерства охорони здоровя України  від 25.07.2017848

ІНФОРМАЦІЯ

Про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

КНП ММР «Міська лікарня № 3» за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й кв. 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Період

 

Найменування Юридичної Особи (або позначення фізичної особи)

Благодійні пожертви, шо були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб

 

Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн.

Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі

Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн.

 

В грошовій формі, тис. грн.

В натуральній формі (товари і послуги),тис. грн.

Переліку товарів і послуг в натуральній формі

Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат)

 

Сума, тис. грн.

Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі

 

Сума, тис. грн.

 

1 квартал

Від фізичних осіб

60,3

17,1

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

77,4

Запчастини д/обладнання, техобслуговуван-ня обладнання

60,3

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

17,1

0

 

МБФ «Надія»

 

32,7

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

32,7

 

 

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

32,7

0

 

МБФ «Надія»

 

25,3

Повірка мед. обладнання

25,3

 

 

Повірка мед. обладнання

25,3

0

 

ЦПМСД

 

3144,0

Медичне обладнання

3144,0

 

 

Медичне обладнання

3144,0

0

 

ЦПМСД

 

73,1

Меблі, побутова техніка

73,1

 

 

Меблі, побутова техніка

73,1

0

 

Гор.терот.центр

 

162,9

Медичне обладн.

162,9

 

 

Медичне обладн.

162,9

0

 

 

Від фізичних осіб

 

82,4

Меблі, побутова техніка

82,4

 

 

Меблі, побутова техніка

82,4

0

 

Від фізичних осіб

 

21,6

Медичне обладнання

21,6

 

 

Медичне обладнання

21,6

0

 

ЖКГ ММР

 

19,6

Меблі, побутова техніка

19,6

 

 

Меблі, побутова техніка

19,6

0

 

МБФ «Надія»

 

6,2

Інвентар

6,2

 

 

Інвентар

6,2

0

 

МБФ «Надія»

 

80,6

Лікарські препарати

80,6

 

 

Лікарські препарати

80,6

0

 

СПК

 

3,2

Лікарські препарати

3,2

 

 

Лікарські препарати

3,2

0

 

Лікарські препарати

Юрия Фарм

 

133,4

Лікарські препарати

133,4

 

 

Лікарські препарати

133,4

0

 

Медікел Рут

 

4,7

Лікарські препарати

4,7

 

 

Лікарські препарати

4,7

0

 

Від фізичних осіб

 

573,0

Лікарські препарати

573,0

 

 

Лікарські препарати

573,0

0

 

ЦПМСД

 

2,0

Інструмент

2,0

 

 

Інструмент

2,0

0

 

Від фізичних осіб

 

14,5

Продукти харчування

14,5

 

 

Продукти харчування

14,5

0

 

ФОП Краснова Л.А.

 

3,0

Продукти харчування

3,0

 

 

Продукти харчування

3,0

0

 

ФХ «Владам»

 

6,9

Продукти харчування

6,9

 

 

Продукти харчування

6,9

0

 

Разом:

 

60,3

4406,2

 

4466,5

 

60,3

 

4406,2

0

 

2 квартал

Від фізичних осіб

 

21,8

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

21,8

 

 

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

21,8

0

 

МБФ «Надія»

 

34,4

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

34,4

 

 

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

34,4

0

 

МБФ «Надія»

 

32,1

Повірка мед. облад.

32,1

 

 

Повірка мед. облад.

32,1

0

 

 

Від фізичних осіб

 

21,3

Меблі, побутова техніка

21,3

 

 

Меблі,побутова техніка

21,3

0

 

Від фізичних осіб

 

5,0

Медичне обладнання

5,0

 

 

Медичне обладнання

5,0

0

 

Від фізичних осіб

 

22,2

Продукти харчування

22,2

 

 

Продукти харчування

22,2

0

 

ФОП Краснова Л.А.

 

2,1

Продукти харчування

2,1

 

 

Продукти харчування

2,1

0

 

ФХ « Владам»

 

5,5

Продукти харчування

5,5

 

 

Продукти харчування

5,5

0

 

МБФ « Надія»

 

61,4

Лікарські препарати

61,4

 

 

Лікарські препарати

61,4

0

 

СПК

 

2,1

Лікарські препарати

2,1

 

 

Лікарські препарати

2,1

0

 

ЗАТ «Дарніца»

 

57,1

Лікарські препарати

57,1

 

 

Лікарські препарати

57,1

0

 

Медікел Рут

 

4,7

Лікарські препарати

4,7

 

 

Лікарські препарати

4,7

0

 

Від фізичних осіб

 

517,9

Лікарські препарати

517,9

 

 

Лікарські препарати

517,9

0

 

ПАТ«Борщагів-ський ХФЗ»

 

3,7

Лікарські препарати

3,7

 

 

Лікарські препарати

3,7

0

 

ТзОВ Прита Рисайклінг

 

18,2

Лікарські препарати

18,2

 

 

Лікарські препарати

18,2

0

 

Всеукр.мережа ЛЖВ

 

14,5

Лікарські препарати

14,5

 

 

Лікарські препарати

14,5

0

 

Від фізичних осіб

25,5

 

 

25,5

миючі з-би Лікарські п-ти техобслуговування обладнання

1,7 18,2 5,6

 

 

0

 

Разом:

 

25,5

824,0

 

849,5

 

25,5

 

824,0

0

 

3 квартал

Від фізичних осіб

 

10,0

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

10,0

 

 

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

10,0

0

 

Від фізичних осіб

 

5,3

Повірка мед. обладнання

5,3

 

 

Повірка мед. обладнання

5,3

0

 

МБФ « Надія»

 

 

26,2

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

26,2

 

 

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

26,2

0

 

МБФ «Надія»

 

0,8

Повірка мед. обладнання

0,8

 

 

Повірка мед. обладнання

0,8

0

 

Від фізичних осіб

 

47,4

Меблі, побутова техніка

47,4

 

 

Меблі, побутова техніка

47,4

0

 

 

 

Від фізичних осіб

 

81,7

Медичне обладнання

81,7

 

 

Медичне обладнання

81,7

0

 

Від фізичних осіб

 

2,0

М’який інвентар

2,0

 

 

М’який інвентар

2,0

0

 

Від фізичних осіб

 

38,6

Продукти харчування

38,6

 

 

Продукти харчування

38,6

0

 

МБФ «Надія»

 

1,0

Продукти харчування

1,0

 

 

Продукти харчування

1,0

0

 

ФХ « Владам»

 

6,3

Продукти харчування

6,3

 

 

Продукти харчування

6,3

0

 

ФОП Краснова Л.А.

 

4,1

Продукти харчування

4,1

 

 

Продукти харчування

4,1

0

 

МБФ «Надія»

 

124,4

Лікарські препарати

124,4

 

 

Лікарські препарати

124,4

0

 

СПК

 

12,4

Лікарські препарати

12,4

 

 

Лікарські препарати

12,4

0

 

ПАТ«Борщагів-ський ХФЗ»

 

59,6

Лікарські препарати

59,6

 

 

Лікарські препарати

59,6

0

 

Від фізичних осіб

 

553,3

Лікарські препарати

553,3

 

 

Лікарські препарати

553,3

0

 

Київський вітамі-ний з-д

 

6,9

Лікарські препарати

6,9

 

 

Лікарські препарати

6,9

0

 

Медікел Рут

 

4,8

Лікарські препарати

4,8

 

 

Лікарські препарати

4,8

0

 

Всеукр.мережа ЛЖВ

 

1,5

Лікарські препарати

1,5

 

 

Лікарські препарати

1,5

0

 

ФГ Колос

 

7,3

Лікарські препарати

7,3

 

 

Лікарські препарати

7,3

0

 

МБФ «Надія»

 

1,6

Інструмент

1,6

 

 

Інструмент

1,6

0

 

 

Від фізичних осіб

 

3,8

Інструмент

3,8

 

 

Інструмент

3,8

0

 

Разом:

 

 

999,0

 

999,0

 

 

 

999,0

0

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від фізичних осіб

 

36,1

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

36,1

 

 

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

36,1

0

 

Від фізичних осіб

 

 

29,8

Установка металопл. вікон та дверей

29,8

 

 

Установка металопл. вікон та дверей

29,8

0

 

МБФ « Надія»

 

 

33,5

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

33,5

 

 

Будівельні матері-али, миючі засоби, господарчі товари

33,5

0

 

МБФ «Надія»

 

32,2

Повірка мед. обладнання

32,2

 

 

Повірка мед. обладнання

32,2

0

 

Від фізичних осіб

69,5

 

Покращення МТБ

69,5

Тех. обслуговув. обладнання

44,4

 

 

25,1

 

Від фізичних осіб

 

54,0

мед. обладнання, побутова техніка

54,0

 

 

мед. обладнання, побутова техніка

54,0

0

 

Від фізичних осіб

 

51,7

Продукти харчування

51,7

 

 

Продукти харчування

51,7

0

 

ФХ « Владам»

 

3,8

Продукти харчування

3,8

 

 

Продукти харчування

3,8

0

 

ФОП Краснова Л.А.

 

2,9

Продукти харчування

2,9

 

 

Продукти харчування

2,9

0

 

МБФ "Надія"

 

119,3

медикаменти

119,3

 

 

медикаменти

119,3

0

 

ПП "Медицина для вас"

 

2,4

медикаменти

2,4

 

 

медикаменти

2,4

0

 

Фіз. особи

 

647,9

медикаменти

647,9

 

 

медикаменти

647,9

0

 

ТОВ "Інститут біомед. технологій"

 

18,2

ксенокожа

18,2

 

 

ксенокожа

18,2

0,0

 

ООО "Медикл Рут"

 

3,8

медикаменти

3,8

 

 

медикаменти

3,8

 

 

МБО "Всеукр. мережа ЛЖВ"

 

0,2

медикаменти

0,2

 

 

медикаменти

0,2

0

 

АТ "Радсад"

 

9,1

медикаменти

9,1

 

 

медикаменти

9,1

0

 

ТзОВ "Диалог диагностик"

 

7,5

інстументарій

7,5

 

 

інстументарій

7,5

0

 

Разом:

 

69,5

1054,9

 

1124,4

 

44,4

 

1054,9

25,1

 

Всього за рік

 

155,3

7284,1

 

7439,4

 

130,2

 

7284,1

25,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний лікар: Чеботарьов О.П.                  

Головний бухгалтер: Молдован Т.О